Lelo Wydminy, przewozy krajowe i zagraniczne

INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW WARSZAWA – GIŻYCKO

Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów

Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów realizowanego w ramach serwisu pksbilety.pl (zwany w dalszej części Regulaminem)

§ 1

Zakres

Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autokarowych na wszystkie odcinki tras PPKS Warszawa, a także na trasy innych przewoźników mające początek na Dworcu Autobusowym PKS Warszawa Zachodnia i PKS Warszawa Stadion za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów (serwis http://www.pksbilety.pl/), w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy serwisem http://www.pksbilety.pl/, a Użytkownikami, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

Internetowy system sprzedaży biletów – serwis http://www.pksbilety.pl/ , zwany dalej w skrócie „serwisem” lub „ISSB”.
Nabywca biletu -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
Przewoźnik – wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autokarowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Strony transakcyjne – strony internetowe serwisu http://www.pksbilety.pl/ pozwalające na zakup biletów autokarowych przez Internet.
Bilet – bilet elektroniczny będący wygenerowanym z ISSB i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
Dokument tożsamości -dokument urzędowy ze zdjęciem za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub prawo jazdy, którego podanie numeru wymagane jest w celu zakupu biletu przez Internet.
Regulamin korzystania z ISSB realizowanego w ramach serwisu http://www.pksbilety.pl/- niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
Regulamin Przewozów Przewoźnika – regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem serwisu biletu.
Umowne Warunki Przewozu – warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.
Umowa kupna biletu – umowa zawierana pomiędzy Nabywcą a Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu.

§ 3

Zakup biletu – zasady i warunki

Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest poprawna rejestracja konta lub jednorazowe podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet, oraz uprzednia – przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej – akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz Regulaminu.
Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
Po naciśnięciu przycisku „kup bilet” Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez system Płatności.pl
Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta – wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji.
Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu http://www.pksbilety.pl/ , ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
W formularzu transakcyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać numer dokumentu tożsamości Pasażera i adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez Płatności.pl kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
Płatności dokonywane są przez system Płatności.pl, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 – drukuje właściwy bilet.
Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: numer, datę wystawienia, cenę, trasę i termin przewozu oraz nazwę Przewoźnika, numer dokumentu tożsamości Pasażera oraz adres e-mailowy Użytkownika.
Dokonanie zakupu za pośrednictwem http://www.pksbilety.pl/ skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, dodatkowych opłat manipulacyjnych oraz opłat stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych poprzez serwis http://www.pksbilety.pl/.
Zmiana umowy przewozu zawartej na podstawie biletów nabytych poprzez serwis http://www.pksbilety.pl/ jest niemożliwa.
Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu. Za zmiany i zwroty pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna określona w Regulaminie Przewozów Przewoźnika. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są wykonywane przez Dział Przewozów PPKS w Warszawie, AI. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu http://www.pksbilety.pl/ zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
Serwis http://www.pksbilety.pl/ zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo itp.)
Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień Regulaminu lub Regulaminu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą Płatności.pl.
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis http://www.pksbilety.pl/ są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.
Pasażer winien posiadać podczas podróży dokument tożsamości, wskazany przez Nabywcę biletu w formularzu transakcyjnym.
Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażerowi, który nie posiada dokumentu tożsamości, o którym mowa powyżej.

§ 6

Reklamacje i odpowiedzialność prawna serwisu www.pksbilety.pl

Serwis http://www.pksbilety.pl/ nie jest odpowiedzialny za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładzie środków transportu realizujących przewóz. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi przewozu należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do Przewoźnika, w terminie zgodnym z Regulaminem Przewozów Przewoźnika. W złożonej reklamacji winny się znaleźć podstawowe dane dotyczące realizowanej usługi oraz wszelkie informacje i dokumenty potwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi przewozu.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Przewoźnika na warunkach określonych w Regulaminie Przewozów Przewoźnika.

Serwis http://www.pksbilety.pl/ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów Przewoźnika.

Akceptacja Regulaminu na stronie serwisu www.pksbilety.pl stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Brak pełnej akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.