Lelo Wydminy, przewozy krajowe i zagraniczne

Zestawienie ulg ustawowych – Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) z późniejszymi zmianami

BILETY JEDNORAZOWE

I . ULGA 100%

Ulga 100% – należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawanego nieodpłatnie.
Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione:

DZIECI DO LAT 4 – pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Korzystanie z oddzielnego miejsca wymaga wykupienia biletu jednorazowego z ulgą 78%.

POSEŁ i SENATOR

Poseł i senator ma prawo na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego auto­busowego w całej komunikacji.
Ulga 100% – należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawa­nego nieodpłatnie.

STRAŻ GRANICZNA

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, po­spiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicz­nej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków ko­munikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.

II. ULGA 95 %

PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazo­wych, jest uprawniony:
Przewodnik towarzyszący w czasie podróży osobie niewidomej lub ociemniałej, na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun lub przewodnik- należy przez to rozumieć jedną osobę w przy­padku osoby niewidomej, która ukończyła 13 lat albo psa – przewodnika.

OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO i WOJSKOWEGO I GRUPY

Opiekun (przewodnik) towarzyszący w czasie podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
Uprawnienie przysługuje również opiekunowi inwalidy wojskowego zaliczonemu do I grupy inwalidów w przejazdach komu­nikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Jeden opiekun towarzyszący w czasie podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednora­zowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią.

III. ULGA 78 %

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspie­szonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby:

STRAŻ GRANICZNA

Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;

CELNIK

Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

POLICJANT

Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych na podstawie biletów jednorazowych komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

ŻOŁNIERZ ŻW

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY I GRUPY

Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

ŻOŁNIERZ SŁUŻBY ZASADNICZEJ

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

DZIECKO DO 4 LAT – OSOBNE MIEJSCE

Dziecko do lat 4 jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji przy
przejazdach w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

IV. ULGA 49 %

OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo po­siadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia­niu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy.

V. ULGA 37 %

OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na podstawie biletów jednorazo­wych, są uprawnione:
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej.
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo po­siadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia­niu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło.

DZIECKO 4-6 LAT

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na pod­stawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej .

NIEWIDOMY

Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie bile­tów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY

Inwalida wojenny nie zaliczony do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspie­szonej i pospiesznej.
Uprawnienie to przysługuje również inwalidzie wojskowemu na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

KOMBATANT

Kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

BILETY MIESIĘCZNE

UCZEŃ, STUDENT 49%

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w komunikacji zwykłej i przyspieszonej są uprawnione:

1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukoń­czenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

2) studenci do ukończenia 26 roku życia.

NAUCZYCIEL 37%

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione:

1) nauczyciele szkól podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepu­blicznych o uprawnieniach szkól publicznych,
2) nauczyciele akademiccy.

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 78%

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej są uprawnione dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno -pedagogicznej.

NIEWIDOMY 37%

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów miesięcznych imiennych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w komunikacji zwykłej i przyspieszonej są uprawnione osoby niewidome lub ociemniałe.